PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo unia polska

Umowa o dofinansowanie: UDG-SPE.03.2022/056

BERTRAND Sp. z o.o. otrzymała grant w ramach projektu ,,SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy poprzez skorzystanie z kompleksowego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych w zakresie zarządzania i marketingu.

Wartość projektu: 70 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 35 200,00 zł

Umowa o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-2312/20

Tytuł projektu: ,,Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien hybrydowych"

Cel projektu: Wdrożenie wyników własnych prac B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych okien hybrydowych oferujących niedostępne dotąd w danym segmencie cenowym rozwiązania konstrukcyjne. 

Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu: 49 123 200,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 20 192 940,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2020-30.06.2023

 

loga

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0049/17

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Ekspansja produktów firmy BRACIA BERTRAND na rynki zagraniczne (Niemcy, Francja, USA, Turcja, Norwegia)

Cel projektu: Ekspansja produktów na rynek niemiecki, francuski, norweski, turecki oraz amerykański, poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Działanie 3.3.3 Go To Brand

Całkowita wartość projektu: 1 021 390.00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 600 000.00 PLN

Okres realizacji projektu:

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0480/16

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych.

Cel projektu: Przedmiotem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji okien Lumitrend. Będą one wytwarzane w dwóch wersjach: drewnianej (z zewnętrzną listwą drewnianą) i drewniano - aluminowej (z zewnętrzną nakładką aluminiową). Wdrożenie technologii musi zostać poprzedzone zakupem dostosowanego to tej technologii parku maszynowego. Planowany jest zakup szlifierki, linii lakierniczej, piły oraz zestawu urządzeń do montażu i konfekcjonowania okien.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu: 4 200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 890 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/09/2016 – 31/08/2017

Numer umowy o dofinansowanie: RPO WP 2.2.1

Nazwa beneficjenta: BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie
Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych okien PVC w systemie KUBUS – technologii podnoszącej efektywność energetyczną budownictwa.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 995 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 796 005 zł

Okres realizacji projektu: 2016-07-01 - 2019-05-31

projekty eu loga

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.03.03-20-0001/20

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja


Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.


CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:


1.Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport. 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych. 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację konferencji. 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych. 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.


W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
- wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;
- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;
- wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;
- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.
Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparteo szeroko rozumiane innowacje.


WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN
dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

loga

FE PR EU PL v5

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.